Χρηματοδοτούμενες δράσεις

Κύριες δραστηριότητες, εντός της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ενεργειακής κοινότητας η οποία ασκεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία από αυτές:

– Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς
– Διαχείριση -συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση- πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας
– Προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων
– Προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων
– Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
– Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες,
– Παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας
– Διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
– Ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών
– Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε
– Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών

Related Post

0 Comments

leave a comment