ΑΓΡΟΤΙΚΑ 500 KW

Με το άρθρο 72 του νόµου αυτού, τροποποιείται ο νόµος 4416/16 και πιο συγκεκριµένα, στον πίνακα Α’ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4, προστίθενται δύο κατηγορίες ακόµη,   οι 29 και 30, ως κάτωθι:

Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολταϊκούς σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ <500kW

Μεσοσταθµική Τ.Α. που προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούµενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν  στην ίδια τεχνολογία προσαυξηµένη κατά 5%.

Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολταϊκούς σταθµούς που ανήκουν σε ενεργειακές κοινότητες του ν.4513/18 µε εγκατεστηµένη ισχύ <= 1ΜW ή σε κατ’ επάγγελµα αγρότες µε εγκατεστηµένη ισχύ <500kW

Μεσοσταθµική Τ.Α. που προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούµενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν  στην εν λόγω κατηγορία φ/β σταθµών ή, αν δεν έχουν διενεργηθεί διαγωνισµοί στην κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία προσαυξηµένη κατά 10%.

Από τις παραπάνω δύο προσθήκες µας ενδιαφέρει η υπ’ αρίθµ 30, καθώς είναι το µοναδικό σηµείο στο νόµο Σταθάκη, που γίνεται αναφορά στους αγρότες.

Η κατηγορία που προστίθεται λέει ότι οι αγρότες µπορούν να έχουν φωτοβολταϊκό µεγέθους <500kW, δηλαδή έως 499,99 kW. Το 2014 µε το νόµο 4316, προστέθηκε διευκρίνιση στον ν.3874 η οποία οριστικοποιούσε ότι τo εισόδηµα που προέρχεται από φωτοβολταϊκά έως 100 kW που έχουν στην κατοχή τους αγρότες, θεωρείται και αυτό αγροτικό εισόδηµα.

Ο νόµος 4602 που εισάγει τη δυνατότητα στους αγρότες να εγκαταστήσουν µεγάλο Φ/Β, αποδεικνύει και πάλι οι αρµόδιοι του υπουργείου, δείχνουν ότι έχουν βάσει µόνιµο σκοπό τους  να µας τρελάνουν όλους.

Ο αγρότης µπορεί µεν να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό έως <500kW (ήδη ξεκίνησαν πολλοί και φτιάχνουν 500άρια φωτοβολταϊκά, άλλοι έχουν ολοκληρώσει την εγκατάσταση, άλλοι βρίσκονται στη διαδικασία χρηµατοδότησης κλπ), όµως δεν εξασφαλίζει σε καµία περίπτωση ότι θα διατηρήσει την ιδιότητα του ως επαγγελµατίας αγρότης.

Αφήνω εδώ κάποιες επισηµάνσεις για προβληµατισµό:

∆εν υπάρχει καµία διάταξη να ορίζει ότι το εισόδηµα που θα προκύψει από ένα φωτοβολταϊκό π.χ. 490kW, θεωρείται ότι είναι αγροτικό εισόδηµα.

Πως θα αντιµετωπιστεί ένας αγρότης ο οποίος είχε φωτοβολταϊκό 100kW και έφτιαξε ακόµη ένα 500kW; Εάν το σύνολο της ισχύος είναι π.χ. 590kW, θα διαχωριστεί το εισόδηµα που προκύπτει πέραν των 500kW, ως εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, ή χάνει την δυνατότητα να θεωρηθεί αγροτικό εισόδηµα όλη η τιµολογηθείσα αξία της παραχθείσας ενέργειας;

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να γράψει κατηγορηµατικά σε διάταξη νόµου, ότι το εισόδηµα που προκύπτει από φωτοβολταϊκά ισχύος έως 499,99kW θεωρούνται και αντιµετωπίζονται ως αγροτικό εισόδηµα. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή του ν.4316/14, διαφορετικά δεν έχει ουσία είχε η ψήφιση του ν.4602.

Και κάτι ακόµη:

Για να ολοκληρωθεί η σύνδεση, πρέπει να προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος αγρότης, βεβαίωση από τη ∆.Ο.Υ. την οποία να είναι εµφανής η προσθήκη του ΚΑ∆ 45.11.10.09 (Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήµατα).

Η ∆.Ο.Υ. απαιτεί να προσκοµίσουν βεβαίωση απαλλαγής από τον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ. Όµως ο ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ γνωρίζει ότι αγροτικό θεωρείται ένα φωτοβολταϊκό ισχύος έως 100kW. Συνεπώς δεν χορηγεί απαλλαγή αλλά προχωρά στην εγγραφή του αγρότη στην ασφάλιση του τ. ΤΕΒΕ. Άρα,  ο αγρότης θα καταβάλλει µηνιαίως επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές περίπου 120-130 ευρώ προκειµένου, αθροιζόµενες αυτές µε την ελάχιστη εισφορά που καταβάλλει στον ΟΓΑ, να καλύπτει τη 2η µικρότερη ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ που είναι 252 ευρώ το µήνα.

Και φυσικά, το µεγαλύτερο πρόβληµα όλων: εάν δεν ξεκαθαρίσει άµεσα το θέµα του χαρακτηρισµού του εισοδήµατος, κινδυνεύει (για µία ακόµη φορά) η ιδιότητα του ως κατά κύριο επάγγελµα αγρότης.

Κύριοι των υπουργείων, παρακαλώ όπως ενεργήσετε άµεσα τα δέοντα. Οι άνθρωποι έχουν µπει στη διαδικασία εγκατάστασης των µονάδων και µέχρι στιγµής βρίσκονται στον αέρα, ενώ πολλοί ξεκίνησαν ήδη να σκέφτονται σοβαρά να µην υλοποιήσουν τελικά την κατασκευή του πάρκου.

Μέχρι 17-5-2021 υποβολή ΜΥΦ
Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων αφορά και αγρότες του ειδικού καθεστώτος (όσοι βρίσκονται δηλαδή εκτός βιβλίων). Αυτοί κυρίως, πρέπει να δώσουν προσοχή και να προσκοµίσουν τα παραστατικά του 2020 στο λογιστή τους όσο πιο σύντοµα γίνεται.

– Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

(agronews.gr)